Totul despre sancțiuni

Potrivit OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului are atribuții în vederea aplicării de sancțiuni, prin Garda de Mediu, pentru nerespectarea legislației de mediu și pentru neconformarea la condițiile impuse prin actele de reglementare, titularilor activităților.

Astfel, dacă pentru afacerea pe care o deții este obligatorie autorizația de mediu și încă nu ai obținut-o, riscurile sunt mari, deoarece riști să primești o amendă în cazul unui control din partea Gărzii de mediu.

Aceste sancțiuni sunt detaliate pe îndelete în cadrul Capitolului XV din OUG nr. 195/2005, însă noi vom exemplifica cele mai întâlnite sancțiuni aplicate în practică pentru ca dvs. să aveți posibilitatea să luați toate măsurile necesare în vederea evitării aplicării amenzilor contravenționale.

Cele mai întâlnite sancțiuni aplicate în cadrul inspecțiilor realizate de Garda de mediu

Răspunderea contravențională

Pentru persoanele juridice cele mai recurent sancțiuni contravenționale sunt următoarele:

Amenzi cuprinse între 25.000 lei și 50.000 lei pentru:

 1. a) obligațiile persoanelor juridice de a realiza sisteme de automonitorizare inclusiv pentru disconfortul olfactiv și de a raporta autorității publice teritoriale de protecție a mediului rezultatele automonitorizării și/sau alte date solicitate, precum și accidentele și incidentele care pot conduce la pericole de accidente;
 2. b) obligațiile persoanelor juridice de a ține evidența strictă a substanțelor și preparatelor periculoase și de a furniza informațiile și datele cerute de autoritatea competentă pentru protecția mediului;
 3. c) obligațiile persoanelor juridice de a identifica și preveni riscurile pe care substanțele și preparatele periculoase le pot prezenta asupra sănătății populației și mediului și de a anunța iminența producerii unor descărcări neprevăzute sau accidentale autorității competente pentru protecția mediului și de apărare civilă;

Amenzi cuprinse între 30.000 lei și 60.000 lei pentru neîndeplinirea obligațiilor persoanelor juridice de a solicita și obține actele de reglementare conform prevederilor legale, precum și acordul de import/export și autorizațiile referitoare la organismele modificate genetic, în termenele stabilite de autoritate conform legislației în vigoare.

Amenzi cuprinse între 50.000 lei și 100.000 lei pentru:

 1. a) nerespectarea de către persoane juridice a prevederilor autorizației/autorizației integrate de mediu în cazul activităților supuse reglementărilor privind protecția mediului;
 2. b) omisiunea de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului în cazul apariției unor elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare sau orice modificare a condițiilor inițiale înainte de a efectua aceste modificări;
 3. c) neîndeplinirea totală și în termen a măsurilor impuse de către persoanele împuternicite cu verificarea, inspecția și controlul în domeniul protecției mediului, în conformitate cu actele de reglementare și prevederile legale;
 4. d) obligația titularilor activităților care fac obiectul procedurilor de reglementare, din punct de vedere al protecției mediului de a respecta termenele impuse de autoritatea competentă de protecția mediului în derularea acestor proceduri;
 5. e) obligațiile persoanelor juridice de a suporta costul pentru repararea unui prejudiciu și de a înlătura urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului “poluatorul plătește”.

Sancțiunile de interes pentru persoanele fizice

Amenzi cuprinse între 5.000 lei și 10.000 lei pentru:

 1. a) obligația persoanelor fizice de solicitare și obținere a actelor de reglementare conform prevederilor legale, precum și a acordului de import/export și a autorizațiilor privind organismele modificate genetic, conform prevederilor legale, în termenele stabilite de autoritate;
 2. b) obligațiile persoanelor fizice și juridice de a furniza și/sau utiliza informații corecte pentru elaborarea evaluărilor de mediu, evaluărilor impactului asupra mediului, a bilanțurilor de mediu și a rapoartelor de amplasament;
 3. c) obligațiile persoanelor fizice și juridice de a efectua evaluarea adecvată la realizarea planurilor sau proiectelor care pot avea impact semnificativ asupra unei arii naturale protejate de interes comunitar.

Amenzi cuprinse între 7.500 lei și 15.000 lei pentru:

 1. a) obligația persoanelor fizice de a funcționa cu respectarea prevederilor autorizației de mediu pentru activitățile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punctul de vedere al protecției mediului, precum și cu respectarea planului de gestionare a disconfortului olfactiv;
 2. b) obligația titularului de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare sau cu privire la orice modificare a condițiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării;
 3. c) obligațiile persoanelor fizice de a prezenta autorităților competente pentru protecția mediului un document certificat pentru conformitate cu originalul, care cuprinde obligațiile asumate privind protecția mediului, în termen de 60 de zile de la data semnării sau emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile prevăzute la art. 10 alin. (2);
 4. d) obligațiile persoanelor fizice de a realiza în totalitate și la termen măsurile impuse, în conformitate cu actele de reglementare, planul de gestionare a disconfortului olfactiv și prevederile legale, de persoanele împuternicite cu verificarea, inspecția și controlul în domeniul protecției mediului;

Trebuie să țineți cont de faptul că nu doar amenzi pot fi aplicate în cazul nerespectării legislației în domeniul mediului. Prin urmare, sancțiunile pot fi și mai severe, cum ar fi suspendarea temporară sau chiar închiderea activității tale.

Răspunderea penală

Mai mult decât atât, anumite activități constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală:

 1. a) poluarea prin evacuarea, în atmosferă sau pe sol, a unor deșeuri ori substanțe periculoase;
 2. b) producerea de zgomote peste limitele admise, dacă prin aceasta se pune în pericol grav sănătatea umană;
 3. c) continuarea activității după suspendarea acordului de mediu sau a autorizației, respectiv a autorizației integrate de mediu;
 4. d) importul și exportul unor substanțe și preparate periculoase interzise sau restricționate;
 5. e) omisiunea de a raporta imediat despre orice accident major de către persoane ce au în atribuții această obligație;
 6. f) producerea, livrarea sau utilizarea îngrășămintelor chimice, precum și a oricăror produse de protecție a plantelor neautorizate, pentru culturi destinate comercializării;
 7. g) nerespectarea interdicțiilor privind utilizarea pe terenuri agricole de produse de protecție a plantelor sau îngrășăminte chimice;
 8. h) producția, importul, exportul, introducerea pe piață sau folosirea de substanțe care diminuează stratul de ozon, cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu.

Fără a expune pe larg fiecare caz în care poate fi antrenată răspunderea penală a titularului de activitate, punem accent pe faptul că cea mai drastică pedeapsă constă în închisoare de la 2 la 7 ani următoarele fapte:

 1. a) continuarea activității care a cauzat poluarea după dispunerea încetării acestei activități;
 2. b) neluarea măsurilor de eliminare totală a substanțelor și preparatelor periculoase care au devenit deșeuri;
 3. c) refuzul intervenției în cazul poluării accidentale a apelor și a zonelor de coastă;
 4. d) refuzul controlului la introducerea și scoaterea din țară a substanțelor și preparatelor periculoase sau introducerea în țară a culturilor de microorganisme, plante și animale vii din flora și fauna sălbatică, fără acordul eliberat de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.

În concluzie, este important să acorzi relevanța actelor de reglementare în domeniul mediului și să respecți prevederile legale astfel încât să eviți atât răspunderea contravențională, cât și cea penală.